Welkom bij Love Food Feed

Voorwaarden

Invoering

Welkom bij lovefoodfeed.com/ (de “Website”).

Deze Algemene Voorwaarden (“Overeenkomst”) zijn een wettelijke overeenkomst waarin de algemene voorwaarden worden uitgelegd waaraan alle bezoekers, gebruikers, opdrachtgevers en klanten (“U” of “Uw”) moeten voldoen bij het gebruik van de Website. Door de Website te gebruiken, gaat u ermee akkoord zich te houden aan alle bepalingen en voorwaarden in deze Overeenkomst.

Deze Overeenkomst omvat Onze Privacybeleid en disclaimer.

Deze Algemene Voorwaarden schetsen de regels en voorschriften voor het gebruik van lovefoodfeed.com/. LEES DEZE OVEREENKOMST ZORGVULDIG DOOR, omdat deze van invloed is op uw rechten en verplichtingen op grond van de wet. Door de Website te gebruiken of te openen, bevestigt u dat u deze Overeenkomst hebt gelezen en ermee akkoord gaat dat u eraan gebonden bent. Als u niet akkoord gaat met deze overeenkomst, kunt u de website niet gebruiken of openen.

Op deze Algemene voorwaarden is het Ierse recht van toepassing

Inhoud

Klik hieronder om naar een sectie te springen

 1. Definities
 2. Gebruikersrechten en verantwoordelijkheid
  1. Acceptabel gebruik
  2. Verboden gebruik
 3. Onze inhoud
 4. Handelsmerken/geen goedkeuring
 5. Gebruikersinhoud
 6. Recht op verwijdering van inhoud
 7. Advertentierechten
 8. Jouw rekening
 9. Website-informatie
 10. Beveiliging
 11. Links naar deze website
 12. Links van derden
 13. Intellectuele eigendomsrechten
 14. Copyright melding
 15. Disclaimers
 16. Beperking van aansprakelijkheid
 17. Vergoeding
 18. Uitgave
 19. Communicatie
 20. Geschillenbeslechting en arbitrage
 21. Beëindiging
 22. Gevolgen van beëindiging of verval
 23. Revisies
 24. Overmacht
 25. Minimumleeftijdsvereisten
 26. Algemeen
 27. Gebruikersfeedback
 28. Kennisgeving voor gebruikers in Californië
 29. Neem contact met ons op

1. Definities

De volgende terminologie is van toepassing op deze Algemene Voorwaarden, Privacyverklaring en Disclaimer en op alle overeenkomsten:

Rekening” verwijst naar het account dat u op de website moet aanmaken om in te loggen, gebruik te maken van en toegang te krijgen tot bepaalde delen van de website.

Bedrijf,” “Ons,” “Wij," En "Onsverwijst naar Love Food Feed.

Inhoud'is de informatie die op de Website wordt weergegeven, inclusief maar niet beperkt tot tekst, gegevens, code, afbeeldingen, foto's, grafische afbeeldingen, software, ontwerpen en alle andere materialen die beschikbaar zijn op de Website.

Goederen” betekent alle goederen die wij leveren en aan u ter beschikking stellen, zoals beschreven op de factuur.

Factuur' is een lijst van de verzonden goederen of de diensten die wij aan u leveren, met details over de individuele hoeveelheden goederen of diensten plus een totaalbedrag.

Feest” verwijst naar u, of ons, of een andere partij bij deze overeenkomst. “Partijen' verwijst naar zowel u als ons.

Diensten” verwijst naar alle werkzaamheden die wij voor u uitvoeren.

Leveringbetekent het leveren van de Goederen of Diensten volgens de Factuur.

Jij" En "Jouw” verwijst naar de bezoeker, gebruiker, klant, klant of persoon die toegang krijgt tot de Website en daarmee deze Overeenkomst accepteert.

Gebruikersinhoud” verwijst naar de inhoud die door onze gebruikers is gemaakt.

Terug naar de inhoudsopgave

2 Gebruikersrechten en -verantwoordelijkheid

2.1 Acceptabel gebruik

 • Love Food Feed kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de website enige tijd niet beschikbaar zou zijn.
 • U bent verantwoordelijk voor de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw wachtwoorden en gebruikersnamen. Love Food Feed heeft het recht om uw gebruikersnaam en wachtwoord te beëindigen of op te schorten als wij vermoeden dat u zich niet aan de regels houdt.
 • U bent niet minderjarig in het rechtsgebied waar u woont.
 • U mag geen metatags of andere “verborgen tekst” gebruiken waarin Onze naam of handelsmerken worden gebruikt zonder Onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
 • De website en/of enig deel van de website mag niet worden gereproduceerd, verkocht, doorverkocht, bezocht of anderszins geëxploiteerd voor commerciële doeleinden zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
 • Uw gebruik van en toegang tot de Website omvat geen enkel recht op wederverkoop of commercieel gebruik van de Website of de Inhoud ervan; elke verzameling en gebruik van productvermeldingen, beschrijvingen of prijzen; elk afgeleid gebruik van de website of de inhoud ervan; het downloaden of kopiëren van accountinformatie ten behoeve van een andere handelaar; of enig gebruik van datamining, robots of vergelijkbare tools voor het verzamelen en extraheren van gegevens.
 • U mag onze website uitsluitend voor wettige doeleinden gebruiken.

2.2 Verboden gebruik

Tijdens het gebruik van onze service moeten de volgende voorwaarden worden nageleefd:

 • om ongevraagd of ongeoorloofd reclame- of promotiemateriaal in welke vorm dan ook te verzenden of te verzenden.
 • Onze servers verstoren of proberen te verstoren op een manier die schade aan de Website zou kunnen veroorzaken.
 • Materiaal distribueren dat softwarevirussen of andere computercode, bestanden of programma's bevat die zijn ontworpen of bedoeld om: (a) de werking van de Website, software, hardware of telecommunicatieapparatuur die in verband hiermee wordt gebruikt, te verstoren, beschadigen of beperken daarmee; of (b) gegevens of andere informatie van een derde partij beschadigen of ongeautoriseerde toegang verkrijgen.
 • Het lastigvallen, misbruiken, bedreigen of aanzetten tot geweld jegens een individu of groep.
 • op een manier die de toepasselijke lokale, nationale of internationale wet- of regelgeving overtreedt of overtreedt.
 • op een manier die frauduleus of onwettig is.
 • Houd uzelf voor zoals gesponsord door, onderschreven door of aangesloten bij ons of de website.
 • Het gebruik of de goede werking van de Website door iemand anders belemmeren.
 • Een verkeerde voorstelling van uw identiteit geven of zich voordoen als een persoon.
 • Door ons gebruikte softwareprogramma's wijzigen, vertalen, aanpassen, bewerken, decompileren, demonteren of reverse-engineeren.
 • Geef alle informatie die vals, misleidend of onnauwkeurig is.
 • Een deel van de Website gebruiken voor onwettige doeleinden of anderszins niet voldoen aan alle toepasselijke nationale en internationale wetten, statuten, verordeningen en voorschriften.
 • Een deel van de Website gebruiken voor het uploaden, plaatsen, e-mailen, verzenden of anderszins beschikbaar stellen van Gebruikersinhoud die inbreuk maakt op enig patent, handelsmerk, handelsgeheim, auteursrecht of andere eigendomsrechten van welke partij dan ook.
 • Een deel van de Website gebruiken voor het uploaden, posten, e-mailen, verzenden of anderszins beschikbaar stellen van Gebruikersinhoud die op enigerlei wijze schadelijk is voor minderjarigen, intimiderend, schadelijk, bedreigend, beledigend, vulgair, obsceen, lasterlijk, lasterlijk, hatelijk of racistisch, etnisch of anderszins verwerpelijk.
 • Een deel van de Website gebruiken voor het uploaden, posten, e-mailen, verzenden of anderszins beschikbaar stellen van junkmail, commerciële advertenties of enige andere vorm van commerciële uitnodiging.
 • De privacy van een derde partij schenden, dit omvat, maar is niet beperkt tot, het plaatsen van persoonlijke informatie over een andere persoon of entiteit zonder toestemming.

Terug naar de inhoudsopgave

3 Onze inhoud

Met uitzondering van Gebruikersinhoud zoals gedefinieerd in de onderstaande clausule over Gebruikersinhoud, alle inhoud die op de Website wordt weergegeven of weergegeven, inclusief maar niet beperkt tot tekst, grafische afbeeldingen, foto's, afbeeldingen, bewegende beelden, geluid en illustraties ("Onze inhoud"), zijn eigendom van ons, onze licentiegevers, verkopers, agenten en/of onze inhoudsleveranciers. Alle elementen van de website, inclusief maar niet beperkt tot het algemene ontwerp en onze inhoud, worden beschermd door handelsopmaak, auteursrecht, morele rechten, handelsmerken en andere wetten met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten.

De website, onze inhoud en alle gerelateerde rechten blijven ons exclusieve eigendom of van onze licentiegevers, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

U mag geen auteursrecht-, handelsmerk- of andere eigendomsvermeldingen verwijderen uit materiaal dat u op de Website vindt.

Tenzij anders aangegeven in specifieke documenten op de Website of zoals toegestaan door de auteursrechtwetgeving, bent u uitsluitend bevoegd om auteursrechtelijk beschermde documenten, audio en video op onze Website te bekijken, afspelen, afdrukken en downloaden voor persoonlijke, informatieve en niet-commerciële doeleinden.

Tenzij toegestaan door de auteursrechtwetgeving, mag u de materialen niet wijzigen en mag u geen informatie of werk op de website kopiëren, distribueren, verzenden, weergeven, uitvoeren, reproduceren, publiceren, in licentie geven, er afgeleide werken van maken, overdragen of verkopen. Website.

Terug naar de inhoudsopgave

4 Handelsmerken/ Geen goedkeuring

Al onze handelsmerken, dienstmerken en handelsnamen die hierin worden gebruikt (inclusief maar niet beperkt tot: de naam Love Food Feed, het Love Food Feed-logo, de naam van de website, het ontwerp van de website en eventuele logo's) (gezamenlijk "Merken") zijn onze handelsmerken of geregistreerde handelsmerken of van onze gelieerde ondernemingen, partners, leveranciers of licentiegevers. U mag onze handelsmerken op geen enkele manier gebruiken, kopiëren, reproduceren, opnieuw publiceren, uploaden, posten, verzenden, distribueren of wijzigen, inclusief in advertenties of publiciteit met betrekking tot de distributie van materiaal op de website, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Het gebruik van onze handelsmerken op een andere site of netwerkcomputeromgeving is niet toegestaan. Wij verbieden het gebruik van onze handelsmerken als een “hot” link op of naar een andere site, tenzij wij vooraf toestemming hebben gegeven voor het plaatsen van een dergelijke link. U mag Onze naam of enige taal, afbeeldingen of symbolen die, naar Ons oordeel, Onze goedkeuring zouden kunnen impliceren, niet gebruiken in enige (i) schriftelijke of mondelinge reclame of presentatie, of (ii) brochure, nieuwsbrief, boek of ander schriftelijk materiaal van van welke aard dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Terug naar de inhoudsopgave

5 Gebruikersinhoud

Het is mogelijk dat u, zoals voorgeschreven door de functionaliteit van de Website, berichten, e-mails, foto's, video's en andere inhoud kunt verzenden of anderszins beschikbaar kunt stellen voor weergave op de Website ("Gebruikersinhoud").

U bent als enige verantwoordelijk voor uw eigen Gebruikersinhoud en de gevolgen van het plaatsen of publiceren ervan. De Website fungeert slechts als een passief kanaal voor uw online distributie en publicatie van Gebruikersinhoud.

Zonder onze wettelijke en billijke rechten te beperken, behouden wij ons het recht voor om gebruikersinhoud om welke reden dan ook naar eigen goeddunken te verwijderen, inclusief alle gebruikersinhoud waarvan wij denken dat deze in strijd is met deze Overeenkomst, of met auteursrechten of rechten van derden.

Door Gebruikersinhoud op de Website in te dienen of anderszins beschikbaar te stellen, verleent u ons automatisch een niet-exclusieve, royaltyvrije, wereldwijde, eeuwigdurende, onherroepelijke, sublicentieerbare (via meerdere niveaus) licentie voor het gebruiken, wijzigen, kopiëren, distribueren, verzenden dergelijke inhoud publiekelijk weer te geven, publiekelijk uit te voeren, te publiceren, aan te passen, er afgeleide werken van te maken, te distribueren, over te dragen of te verkopen, voor welk doel dan ook, inclusief commerciële doeleinden en in verband met reclame, uitsluitend ten behoeve van de Website (gezamenlijk “Gebruik” ), in elk type medium of in elke vorm die nu bekend of later ontwikkeld is, zonder enige betaling aan u. Bovendien doet u automatisch afstand van elke claim dat het gebruik van dergelijke inhoud een van uw rechten schendt, inclusief privacyrechten, publiciteitsrechten, morele rechten of enig ander recht, inclusief het recht om de manier goed te keuren waarop de website dergelijke inhoud gebruikt. U verleent ons en de website ook het recht om materiaal, informatie, ideeën, concepten, knowhow of technieken te gebruiken die zijn opgenomen in de communicatie die u verstrekt, verzendt of anderszins beschikbaar stelt aan de website of aan ons, voor welk doel dan ook. inclusief, zonder beperking, commerciële doeleinden. Door Gebruikersinhoud in te dienen, garandeert en verklaart u automatisch aan ons dat u de eigenaar bent van alle intellectuele eigendomsrechten in en op de gebruikersinhoud of dat u anderszins over voldoende rechten beschikt om de bovenstaande licentie te verlenen.

Door Gebruikersinhoud in te dienen, garandeert en verklaart u verder dat de Gebruikersinhoud geen inbreuk maakt op het recht op privacy, publiciteitsrecht of enig ander recht of eigendomsbelang van derden.

Gebruikersinhoud vertegenwoordigt niet onze mening of enige persoon die met ons verbonden is, en wij hebben geen controle over de gebruikersinhoud. In geen geval zult u, direct of indirect, onze goedkeuring van gebruikersinhoud vertegenwoordigen of suggereren. Wij staan niet in voor de juistheid of geloofwaardigheid van gebruikersinhoud op onze website, en aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor eventuele acties die u onderneemt als gevolg van het lezen van gebruikersinhoud op onze website.

Terug naar de inhoudsopgave

6 Recht op verwijdering van inhoud

U blijft als enige verantwoordelijk voor uw gebruikersinhoud en wij zijn niet verplicht dergelijke inhoud vooraf te screenen. We hebben echter het recht om naar eigen goeddunken materiaal dat op de website is ingediend of op de website is geplaatst, op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te bewerken, weigeren te plaatsen of te verwijderen. Zonder het voorgaande te beperken, hebben Wij het recht om al het materiaal te verwijderen waarvan Wij vinden dat het in strijd is met de bepalingen hiervan of anderszins aanstootgevend is, en het aanvullende recht om elke Gebruiker die zich niet houdt aan enige bepaling van deze Overeenkomst de toegang te ontzeggen tot de Website.

Als u uw gebruikersinhoud van de website wilt verwijderen, stuur ons dan een e-mail naar jenniferkatie20@gmail.com. We zullen uw gebruikersinhoud binnen 10 werkdagen na ontvangst van uw verzoek verwijderen. Wij kunnen echter kopieën van uw Gebruikersinhoud, die niet toegankelijk zijn voor het publiek, op onze back-upservers bewaren, zelfs nadat u om verwijdering heeft verzocht.

Terug naar de inhoudsopgave

7 Advertentierechten

Wij behouden ons het recht voor om advertenties, toeschrijvingen, links, promotie- en/of distributierechten in verband met Gebruikersinhoud te verkopen, in licentie te geven en/of weer te geven. Wij en onze licentiegevers of gelieerde ondernemingen hebben het recht om alle inkomsten die worden gegenereerd uit de verkoop of licenties van dergelijke advertenties, toeschrijvingen, links of promotie- of distributierechten te behouden. Niets in deze Overeenkomst verplicht ons of kan geacht worden ons te verplichten om reclame-, promotie- of distributierechten te verkopen, in licentie te geven of aan te bieden om te verkopen of in licentie te geven.

Terug naar de inhoudsopgave

8 Uw account

Met het oog op uw gebruik van de website zult u:

 • echte, nauwkeurige, actuele en volledige informatie over uzelf verstrekken zoals gevraagd door de registratiepagina van de website (dergelijke informatie is de “Accountgegevens”); En
 • de Accountgegevens te onderhouden en onmiddellijk bij te werken om deze waarheidsgetrouw, accuraat, actueel en volledig te houden.

U bent volledig verantwoordelijk voor de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw wachtwoord en account. U zult uw accountgegevens of uw gebruikersnaam en wachtwoord niet delen met derden en u mag geen enkele derde partij toestaan in te loggen op de website met behulp van uw accountgegevens. Bovendien bent u volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account. U bent verantwoordelijk voor het nemen van voorzorgsmaatregelen en het bieden van beveiligingsmaatregelen die het beste passen bij uw situatie en het beoogde gebruik van de Diensten en Website.

U stemt ermee in om ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk ongeoorloofd gebruik van uw account of elke andere inbreuk op de beveiliging waarvan u zich bewust wordt.

De Website kan ook een tool bevatten waarmee u zich kunt aanmelden of registreren met behulp van informatie uit uw accounts bij diensten van derden, zoals Facebook, Twitter, Google, Yahoo of LinkedIn. Deze diensten van derden zijn niet gerelateerd aan de Website, en uw gebruik van dergelijke diensten van derden is onderworpen aan de voorwaarden en het beleid van die diensten.

Voor meer informatie over hoe wij uw accountgegevens verzamelen, opslaan, gebruiken en delen, kunt u onze raadplegen Privacybeleid

Terug naar de inhoudsopgave

9 Website-informatie

Wij proberen ervoor te zorgen dat de informatie op de Website volledig, accuraat en actueel is. Ondanks onze inspanningen kan de informatie op de Website af en toe onjuist, onvolledig of verouderd zijn. Wij doen geen uitspraken over de volledigheid, juistheid of actualiteit van enige informatie op de Website.

Door uw gebruik van de website kunt u worden blootgesteld aan inhoud die u aanstootgevend, aanstootgevend, schadelijk, onnauwkeurig of bedrieglijk vindt. Door onze website te gebruiken, aanvaardt u alle bijbehorende risico's.

Terug naar de inhoudsopgave

10 Beveiliging

Informatie die u via lovefoodfeed.com/ verstrekt, wordt opgeslagen op een beveiligde privéserver. Hoewel we redelijke voorzorgsmaatregelen hebben genomen om uw persoonlijke gegevens te beschermen, is geen enkel beveiligingssysteem ondoordringbaar en kunnen we de veiligheid van de informatie die u ons verstrekt via internet, via onze website, via online bestellingen of in databases die op onze servers zijn opgeslagen, niet garanderen.

Onze online bestelfunctionaliteit maakt gebruik van Secure Sockets Layer (SSL)-software, de industriestandaard en een van de beste software die momenteel beschikbaar is voor veilige handelstransacties. Het codeert al uw persoonlijke gegevens. Zie onze Privacybeleid voor volledige details over de beveiliging.

Terug naar de inhoudsopgave

11 Links naar deze website

Het is verboden om de website of enige informatie of materiaal dat op de website wordt weergegeven in frames of via vergelijkbare middelen op een andere site te gebruiken of weer te geven zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Wij verlenen u een niet-exclusief recht om op uw site elke link weer te geven waarmee een gebruiker van uw site naar onze website kan gaan. U verkrijgt geen andere rechten dan het recht om naar onze website te linken. Verder garanderen, keuren of onderschrijven wij de informatie of producten die beschikbaar zijn op uw site niet.

U stemt ermee in de links niet te gebruiken en weer te geven op een manier die misleidend, lasterlijk, inbreukmakend, lasterlijk, kleinerend, obsceen of anderszins aanstootgevend voor ons is. U stemt ermee in de links niet te gebruiken op een manier die de goodwill, waarde of reputatie die aan ons verbonden is, kan verminderen, verminderen of beschadigen. U garandeert dat uw site geen materiaal bevat en geen links bevat naar sites waarop materiaal wordt weergegeven dat schadelijk, pornografisch, beledigend, hatelijk, obsceen bedreigend, lasterlijk is of dat illegale activiteiten aanmoedigt. Na kennisgeving van ons dient u de links onmiddellijk te verwijderen.

Als u schriftelijke toestemming van ons wilt verkrijgen, kunt u contact met ons opnemen via onze contactpagina

Terug naar de inhoudsopgave

12 Links naar derden

Van tijd tot tijd kan de website links bevatten naar sites die wij en onze gelieerde ondernemingen niet bezitten, exploiteren of controleren. Al dergelijke links worden uitsluitend voor uw gemak aangeboden. Als u deze links gebruikt, verlaat u de website. Noch wij, noch een van onze respectievelijke gelieerde ondernemingen is verantwoordelijk voor de inhoud, het materiaal of andere informatie die zich op een andere site bevindt of toegankelijk is vanaf een andere site. Noch Wij, noch een van Onze respectieve gelieerde ondernemingen onderschrijven, garanderen of geven verklaringen of garanties met betrekking tot enige andere site, of enige inhoud, materialen of andere informatie die zich bevindt of toegankelijk is vanaf een andere site, of de resultaten die U kunt verkrijgen door het gebruik van een andere site. plaats.

Wij hebben geen controle over, onderschrijven, sponsoren of keuren de derde partijen of hun inhoud niet goed. Wij nemen geen enkele verantwoordelijkheid voor enig aspect van deze websites of hun inhoud. Als u besluit een andere site te bezoeken die naar of van deze website is gelinkt, doet u dit geheel op eigen risico. U stemt ermee in hiervan op de hoogte te zijn wanneer u de Website verlaat en de privacyverklaringen van deze sites te lezen. U beoordeelt de veiligheid en betrouwbaarheid van elke site die is verbonden met of toegankelijk via de Website voordat u persoonlijke informatie aan hen bekendmaakt. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor enig verlies of enige schade, op welke manier dan ook, ongeacht de oorzaak, die voortvloeit uit uw openbaarmaking van persoonlijke gegevens aan die sites van derden.

Terug naar de inhoudsopgave

13 Intellectuele-eigendomsrechten

Wij claimen auteursrechten en alle andere intellectuele eigendomsrechten op al het materiaal op de Website, inclusief maar niet beperkt tot de woorden, informatie, afbeeldingen, ontwerpen, logo's, handelsmerken, foto's, iconen, tekeningen en tekst.

Ons intellectuele eigendom is beschermd onder auteursrecht, handelsmerken en andere wetten op het gebied van intellectueel eigendom.

Als onderdeel van deze Overeenkomst gaat u ermee akkoord het materiaal op deze website niet te reproduceren, distribueren, verkopen, publiceren of uitzenden zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Terug naar de inhoudsopgave

Alle website-ontwerpen, afbeeldingen, tekstselecties, arrangementen en alle software zijn auteursrechtelijk beschermd © 2021, Love Food Feed of haar licentiegevers. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN.

Terug naar de inhoudsopgave

15 Disclaimers

UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE IS OP EIGEN RISICO. DE INFORMATIE, MATERIALEN EN DIENSTEN DIE OP OF VIA DE WEBSITE WORDEN VERSTREKT, WORDEN GELEVERD ZOALS HET IS, ZONDER ENIGE GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK, INCLUSIEF GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, VEILIGHEID OF NIET-INBREUK OP INTELLECTUEEL EIGENDOM. NOCH WIJ, NOCH EEN VAN ONZE GELIEERDE ONDERNEMINGEN GARANDEREN DE NAUWKEURIGHEID OF VOLLEDIGHEID VAN DE INFORMATIE, MATERIALEN OF DIENSTEN DIE OP OF VIA DE WEBSITE WORDEN AANGEBODEN. DE INFORMATIE, MATERIALEN EN DIENSTEN DIE OP OF VIA DE WEBSITE WORDEN VERSTREKT, KUNNEN VEROUDERD ZIJN, EN NOCH ONS, NOCH EEN VAN ONZE GELIEERDE ONDERNEMINGEN DOEN ENIGE VERBINTENIS OF ZIJN VERPLICHT OM DERGELIJKE INFORMATIE, MATERIALEN OF DIENSTEN TE UPDATEN. DE BOVENSTAANDE UITSLUITINGEN VAN IMPLICIETE GARANTIES ZIJN NIET VAN TOEPASSING VOOR ZOVER DAT BIJ WET VERBODEN IS. RAADPLEEG UW LOKALE WETTEN VOOR DERGELIJKE VERBODEN.

GEEN ENKEL ADVIES OF INFORMATIE, MONDELING OF SCHRIFTELIJK, VERKREGEN VAN DE WEBSITE OF VIA ONZE DIENSTEN ZAL ENIGE GARANTIE CREËREN DIE NIET UITDRUKKELIJK HIERIN WORDT VERMELD.

Terug naar de inhoudsopgave

16 Beperking van aansprakelijkheid

Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of zijn aansprakelijk voor eventuele schade aan of virussen die uw computer, telecommunicatieapparatuur of andere eigendommen kunnen infecteren, veroorzaakt door of voortvloeiend uit uw toegang tot, gebruik van of browsen op de website, of Het downloaden van informatie of materiaal van deze website. IN GEEN GEVAL ZULLEN WIJ, OF EEN VAN ONZE FUNCTIONARISSEN, DIRECTEUREN, WERKNEMERS, AANDEELHOUDERS, GELIEERDE ONDERNEMINGEN, AGENTEN, OPVOLGERS OF RECHTEN, NOCH ENIGE PARTIJ DIE BETROKKEN IS BIJ DE CREATIE, PRODUCTIE OF OVERDRACHT VAN DE WEBSITE, AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS U OF IEMAND ANDERS VOOR ENIGE INDIRECTE, SPECIALE, PUNITIEVE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE (INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT DE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT WINSTDERVING, VERLOREN GEGEVENS OF BEDRIJFSONDERBREKING) VOORTVLOEIEND UIT HET GEBRUIK, DE ONMOGELIJKHEID TOT GEBRUIK OF DE RESULTATEN VAN HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE, ENIGE GEKOPPELDE WEBSITES OP DE WEBSITE, OF OP DE MATERIALEN, INFORMATIE OF DIENSTEN OP EEN OF ALLE DERGELIJKE WEBSITE, ZOWEL GEBASEERD OP GARANTIE, CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD OF ENIGE ANDERE JURIDISCHE THEORIE EN ONGEACHT WEL OF NIET OP DE HOOGTE VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. U ERKENT SPECIFIEK DAT WIJ NIET AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR INDIENINGEN VAN GEBRUIKERS OF LASTERLIJK, BELEDIGEND OF ILLEGAAL GEDRAG VAN EEN DERDE PARTIJ, EN DAT HET RISICO VAN LETSEL OF SCHADE ALS GEVOLG VAN HET VOORGAANDE VOLLEDIG BIJ U LIGT. DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID ZIJN NIET VAN TOEPASSING VOOR ZOVER DAT BIJ WET VERBODEN IS. RAADPLEEG UW LOKALE WETTEN VOOR DERGELIJKE VERBODEN.

Terug naar de inhoudsopgave

17 Schadeloosstelling

U stemt ermee in om ons en al onze gelieerde bedrijven of individuen te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van alle aansprakelijkheden, kosten en uitgaven, inclusief redelijke honoraria van advocaten, gerelateerd aan of in verband met (a) het gebruik van de website of het internet of uw plaatsing of overdracht van een bericht of informatie op deze website door u of uw geautoriseerde gebruikers; (b) Uw schending van enige voorwaarde van deze Overeenkomst, inclusief maar niet beperkt tot uw schending van een van de bovenstaande verklaringen en garanties; (c) Uw schending van rechten van derden, inclusief maar niet beperkt tot enig recht op privacy, publiciteitsrechten of intellectuele eigendomsrechten; (d) Uw overtreding van enige wet, regel of regelgeving van Ierland of enig ander land; (e) claims of schade die voortvloeien uit gebruikersinhoud die u aan ons verstrekt; of (f) de toegang en het gebruik van de website door een andere partij met uw unieke gebruikersnaam, wachtwoord of andere geschikte beveiligingscode.

Terug naar de inhoudsopgave

18 Vrijgeven

In het geval dat u een geschil heeft met een of meer andere bezoekers, gebruikers, klanten of cliënten van de website, vrijwaart u ons (en onze functionarissen, directeuren, agenten, dochterondernemingen, joint ventures en werknemers) van claims, eisen en schadevergoedingen. (feitelijke en gevolgschade) van welke aard dan ook, bekend en onbekend, verdacht en onvermoed, openbaar gemaakt en niet openbaar gemaakt, voortvloeiend uit of op enigerlei wijze verband houdend met dergelijke geschillen.

Terug naar de inhoudsopgave

19 Communicatie

Wij behouden ons het recht voor om u een elektronische post te sturen om u op de hoogte te stellen van wijzigingen of aanvullingen op de Website of deze Overeenkomst.

Behalve zoals vermeld in Onze PrivacybeleidWij zullen de inhoud van uw e-mail niet controleren, bewerken of openbaar maken, tenzij dit vereist is tijdens het normale onderhoud van de website en de systemen ervan, of tenzij dit wettelijk verplicht is of in goed vertrouwen gelooft dat dergelijke actie is noodzakelijk om: (a) te voldoen aan de wet of aan juridische procedures die tegen ons of de website worden gevoerd; (b) onze rechten of eigendommen van de website of de gebruikers van de website te beschermen en verdedigen; of (c) handelen in geval van nood om de persoonlijke veiligheid van onze gasten, de website of het publiek te beschermen.

Terug naar de inhoudsopgave

20 Geschillenbeslechting en arbitrage

U en wij gaan akkoord met het volgende geschillenbeslechtingsproces voor elke juridische controverse of juridische claim die voortvloeit uit of verband houdt met deze Overeenkomst, de Website, een abonnement op de Website of enig ander aspect van Onze relatie (“Onderwerp juridische claim”).

Om eventuele problemen tussen ons snel en direct op te lossen, komen u en wij overeen om een arbitrage te beginnen binnen 15 dagen nadat een juridische claim is ontstaan; anders wordt afstand gedaan van de Betrokken Juridische Claim.

In een poging om de snelste en meest efficiënte oplossing voor onze problemen te vinden, komen u en wij overeen om elk probleem eerst gedurende ten minste 15 dagen informeel te bespreken. Om dat te doen, stuurt u uw volledige naam en contactgegevens, uw probleem en uw voorgestelde oplossing per e-mail naar ons op jenniferkatie20@gmail.com. Als we een probleem met u moeten bespreken, nemen we contact met u op via het e-mailadres of postadres in uw account.

Als we na onze gesprekken gedurende ten minste 15 dagen geen overeenstemming bereiken, komen u en wij overeen dat elke juridische claim die een van ons heeft, moet worden opgelost door middel van bindende individuele arbitrage in Ierland.

Er zijn twee beperkte uitzonderingen op deze bepaling inzake geschillenbeslechting en arbitrage: (a) elke partij mag elke actie die binnen dat rechtsgebied valt, voorleggen aan een rechtbank voor geringe vorderingen, zolang de zaak uitsluitend op individuele basis wordt behandeld; (b) elke partij kan proberen haar patenten, handelsmerken, auteursrechten of bedrijfsgeheimen af te dwingen bij een bevoegde staats- of federale rechtbank.

U en Wij komen ook overeen om uitsluitend in elk van Onze individuele hoedanigheden te arbitreren, niet als vertegenwoordiger of lid van een groep, en ieder van Ons doet uitdrukkelijk afstand van elk recht om een collectieve actie aan te spannen of op collectieve basis schadevergoeding te zoeken.

Terug naar de inhoudsopgave

21 Beëindiging

Wij kunnen deze Overeenkomst beëindigen:

 • om welke reden dan ook tijdens een gratis gebruik van de Websites of Diensten;
 • als u een van de voorwaarden van deze Overeenkomst schendt en die schending niet kan worden hersteld;
 • als u een van deze voorwaarden van deze Overeenkomst schendt en die schending niet wordt verholpen binnen 0 na ontvangst van een schriftelijke kennisgeving van de schending;
 • als u de verschuldigde kosten niet op de aangegeven datum heeft betaald.

We kunnen uw toegang tot onze website ook blokkeren in het geval dat:

 • U schendt deze Overeenkomst;
 • Wij kunnen de informatie die u ons verstrekt niet verifiëren of authenticeren; of
 • Wij zijn van mening dat uw acties financieel verlies of wettelijke aansprakelijkheid voor u, onze gebruikers of ons kunnen veroorzaken.

U kunt uw gebruik van de website of de diensten beëindigen door contact met ons op te nemen via onze contactgegevens in dit beleid. Het beëindigingsverzoek is onderworpen aan onze verificatie van uw eigendom van het account.

Bij het beëindigen van uw account bent u aansprakelijk voor het betalen van alle vergoedingen en kosten die zijn ontstaan totdat de beëindiging plaatsvindt. U bent persoonlijk aansprakelijk voor alle bestellingen die via uw account zijn geplaatst of kosten die vóór de beëindiging zijn gemaakt.

Elke Partij kan de Overeenkomst beëindigen:

Na een schriftelijke kennisgeving van 0 dagen aan de andere partij van een materiële inbreuk, indien een dergelijke inbreuk na het verstrijken van een dergelijke periode niet is verholpen;

Als de andere partij het voorwerp wordt van een faillissementsaanvraag of een procedure met betrekking tot insolventie, surseance van betaling, liquidatie of overdracht ten behoeve van schuldeisers.

Terug naar de inhoudsopgave

22 Gevolgen van beëindiging of verval

Op de ingangsdatum van beëindiging of afloop van deze Overeenkomst:

 • Alle rechten, abonnementen en licenties die aan u zijn verleend, worden onmiddellijk beëindigd.
 • U zult onmiddellijk het gebruik van en/of de toegang tot het Account, de Website en de Diensten staken.
 • Wij zullen uw toegang tot de Website en Diensten opschorten of beëindigen.
 • We zullen de toegang tot een of alle gegevens opschorten of beëindigen voor zover dit door de wet is toegestaan

De beëindiging of het aflopen van deze Overeenkomst heeft geen invloed op onze opgebouwde rechten en aansprakelijkheden op enig moment tot aan de datum van beëindiging.

Terug naar de inhoudsopgave

23 herzieningen

Deze Overeenkomst kan van tijd tot tijd door ons worden herzien en gewijzigd. Als u de Website na de herziening en wijzigingen blijft gebruiken, betekent dit dat u, zonder voorbehoud, akkoord gaat met de herziene Overeenkomst.

Als u geen geregistreerde abonnee van de website bent, kunt u herzieningen van deze overeenkomst bekijken door deze pagina regelmatig te raadplegen.

Belangrijke herzieningen van deze Overeenkomst zullen worden aangegeven door een bijgewerkte ingangsdatum in de linkerbovenhoek van deze pagina en door een bericht op de startpagina van de Website.

Het is uw verantwoordelijkheid om op de hoogte te blijven van eventuele herzieningen van deze Overeenkomst en daaraan te blijven voldoen.

Mocht u bezwaar maken tegen dergelijke herzieningen van deze Overeenkomst of op enigerlei wijze ontevreden worden over de Website, dan is uw enige mogelijkheid om uw lidmaatschap onmiddellijk te beëindigen of het gebruik van de Website te staken. Anders betekent het blijven gebruiken, bezoeken, openen of gebruiken van de Website na de ingangsdatum dat u ermee instemt gebonden te zijn aan alle herzieningen.

Terug naar de inhoudsopgave

24 Overmacht

Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade of voor vertragingen of tekortkomingen in de uitvoering als gevolg van handelingen of gebeurtenissen buiten onze redelijke controle, inclusief maar niet beperkt tot: brand, bliksem, explosie, stroomstoot of -uitval, water, overmacht, oorlog, revolutie, burgerlijke onrust of daden van burgerlijke of militaire autoriteiten of publieke vijanden; epidemieën, pandemieën; elke wet, bevel, regeling, verordening of vereiste van een regering of rechtspersoon of een vertegenwoordiger van een dergelijke regering of rechtspersoon; of arbeidsonrust, inclusief maar niet beperkt tot stakingen, vertragingen, piketten of boycots; onvermogen om grondstoffen, transportfaciliteiten, brandstof- of energietekorten veilig te stellen, of handelen of nalaten van andere gewone vervoerders.

Terug naar de inhoudsopgave

25 Minimumleeftijdsvereisten

Onze Website is niet gericht op kinderen. Toegang tot en gebruik van onze website is alleen mogelijk voor personen die minstens de leeftijd van 12 jaar hebben bereikt 13 jaar in de VS of 16 jaar in de Europese Unie of anderszins in staat zijn juridische overeenkomsten aan te gaan en uit te voeren. Als u jonger bent dan dit, mag u zich niet registreren voor of gebruik maken van onze website.

Elke persoon die zich registreert als gebruiker of zijn of haar persoonlijke gegevens op onze website verstrekt, geeft aan dat hij of zij minstens de leeftijd van 12 jaar heeft bereikt 13 jaar in de VS of 16 jaar in de Europese Unie of anderszins in staat zijn juridische overeenkomsten aan te gaan en uit te voeren.

Door akkoord te gaan met deze Overeenkomst, verklaart en garandeert u dat u ten minste de leeftijd van 12 jaar hebt bereikt 13 jaar in de VS of 16 jaar in de Europese Unie of anderszins in staat zijn juridische overeenkomsten aan te gaan en uit te voeren.

Terug naar de inhoudsopgave

26 Algemeen

Jurisdictie en rechtskeuze. Elke claim met betrekking tot en het gebruik van deze website en het hierin opgenomen materiaal wordt beheerst door de wetten van de staat Ierland. U stemt in met de exclusieve jurisdictie van de staats- en federale rechtbanken in Tipperary, Ierland.

Volledige overeenkomst. Deze Overeenkomst en de andere overeenkomsten die hierin moeten worden opgenomen, vormen de volledige overeenkomst tussen u en ons en vervangen alle eerdere afspraken of overeenkomsten (schriftelijk of mondeling).

Een gedrukte versie van deze Overeenkomst is in dezelfde mate en onder dezelfde voorwaarden toegestaan in gerechtelijke en administratieve procedures gebaseerd op of verband houdend met deze Overeenkomst als andere zakelijke documenten en documenten die oorspronkelijk in gedrukte vorm zijn gegenereerd en bewaard.

Deelbaarheid. Indien enige bepaling van deze Overeenkomst ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zal deze bepaling worden geschrapt en zullen de overige bepalingen worden afgedwongen.

Opdracht. U stemt ermee in dat deze Overeenkomst en alle daarin opgenomen overeenkomsten automatisch en naar eigen goeddunken door ons kunnen worden overgedragen. U kunt deze Overeenkomst niet overdragen zonder Onze schriftelijke toestemming.

Koppen. Koppen dienen alleen ter referentie en definiëren, beperken, interpreteren of beschrijven op geen enkele wijze de reikwijdte of reikwijdte van een dergelijke sectie.

Geen vrijstelling. Ons nalaten om op te treden met betrekking tot uw schending of die van anderen doet geen afstand van ons recht om op te treden met betrekking tot daaropvolgende of soortgelijke schendingen.

Overleving. De clausules “Handelsmerken/Geen goedkeuring”, “Advertentierechten”, “Intellectuele-eigendomsrechten”, “DISCLAIMERS”, “BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID”, “Vrijwaring”, “Vrijgave”, “Communicatie” en “Geschillenbeslechting en arbitrage” blijven van kracht. elke beëindiging of afloop van deze Overeenkomst.

Terug naar de inhoudsopgave

27 Gebruikersfeedback

Wij heten u welkom en moedigen u aan om feedback, opmerkingen en suggesties te geven voor verbeteringen van de website (“Feedback”). U kunt feedback indienen door ons een e-mail te sturen op jenniferkatie20@gmail.com. U erkent en gaat ermee akkoord dat als u feedback aan ons indient, u ons hierbij een niet-exclusieve, wereldwijde, eeuwigdurende, onherroepelijke, volledig betaalde, royaltyvrije, sublicentieerbare (via verschillende niveaus) en overdraagbare licentie verleent onder elke en alle intellectuele eigendomsrechten die u bezit of beheert met betrekking tot de Feedback voor het gebruiken, reproduceren, bekijken, communiceren met het publiek op welke manier dan ook, afdrukken, kopiëren (op harde schijf of andere media), bewerken, vertalen, uitvoeren en weergeven (openbaar of anderszins), distribueren, herdistribueren, wijzigen, aanpassen, maken, verkopen, aanbieden om te verkopen, verzenden, licentiëren, overdragen, streamen, uitzenden, er afgeleide werken van maken, en anderszins gebruiken en exploiteren van de Feedback voor welk doel dan ook.

Terug naar de inhoudsopgave

28 Kennisgeving voor gebruikers in Californië

Op grond van Sectie 1789.3 van het Burgerlijk Wetboek van Californië hebben gebruikers in Californië recht op de volgende specifieke kennisgeving over consumentenrechten: U kunt contact met ons opnemen via onze contactpagina. U kunt schriftelijk contact opnemen met de Complaint Assistance Unit van de Division of Consumer Services van het California Department of Consumer Affairs op 1625 N. Market Blvd., Suite S-202, Sacramento, Californië 95834, of telefonisch op (800) 952-5210. .

Terug naar de inhoudsopgave

29 Neem contact met ons op

Als u de voorgaande algemene voorwaarden niet begrijpt of als u vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op via Love Food Feed, jenniferkatie20@gmail.com

Terug naar de inhoudsopgave

U ERKENT DAT U DEZE VOORWAARDEN HEBT GELEZEN, DE VOORWAARDEN BEGRIJPT EN AAN DEZE VOORWAARDEN GEBONDEN ZULT ZIJN. U ERKENT VERDER DAT DEZE VOORWAARDEN SAMEN MET HET PRIVACYBELEID DE VOLLEDIGE EN EXCLUSIEVE VERKLARING VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN ONS VERTEGENWOORDIGEN EN DAT DIT ELK VOORSTEL OF VOORAFGAANDE OVEREENKOMST, MONDELING OF SCHRIFTELIJK, EN ELKE ANDERE COMMUNICATIE TUSSEN ONS MET BETREKKING TOT HET ONDERWERP VAN DEZE OVEREENKOMST VERVANGT.